Základná škola Veľký Šariš

Prihlásenie
Novinky Organizácia školy Školské dokumenty Zápis do 1. ročníka Kontakt Prihlásenie

A K T U A L I T Y

Z Á P I S

D O  1. R O Č N Í K A

sa uskutoční dňa

01. 04. 2016

(piatok)

od 14:00 do 18:00 hod.

v priestoroch

Základnej školy Veľký Šariš

 

J A R N É

PRÁZDNINY

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin:

12. 02. 2016 (piatok)

Jarné prázdniny:

15. 02. 2016 (pondelok)

Začiatok vyučovania

po prázdninách:

22. február 2016

(pondelok)

 

Street - Workout ihrisko

Vstupovať a cvičiť 

na Street - Workoutovom ihrisko

môžu žiaci

len s dozorom

pedagogických

zamestnancov

alebo

zákonných zástupcov.

 

Novinky